Dnes je | Občianske združenie veda.sk, Hraničná 73, 821 05 Bratislava | veda@veda.sk | WAP | knihy.veda.sk

lingvistika.sk Diskusné fórum portálu Lingvistika.sk!

: Vitajte na webových stránkach venovaných lingvistike, jazykovede, slovesnosti, komunikácií a pravidlám pravopisu! Sme tu pre Vás. :-)

> Úvodná stránka

> Fonetika

> Lexikológia

> Morfológia

> Syntax

> Štylistika

> Etymológia

> Pravopis

> Slovesnosť

> Logopédia

> Linky (URL)

Pridajte Váš email!

A budete informovaní o novinkách na našej WWW a WAP stránke.

Reklama!

Názory našich spolupracovníkov nemusia súhlasiť s názormi autorov projektu.

Zverejnené texty neprešli
jazykovou korektúrou.

Nevyžiadané podklady a fotografie sa nevracajú!

Ďalšia reprodukcia materiálov možná len so súhlasom autorov projektu.

Za obsah inzerátov zodpovedajú inzerenti!

Aby ste sem trafili aj nabudúce stlačte prosím nasledujúce dve klávesy naraz CTRL+D.
Stránka sa Vám automaticky uloží do bookmarkov!

Sponzori e-projektu:

AKRONET
A-ZET
LOX Technologies
VISOFT

NAJ.sk


Etymológia

Etymológia je veda skúmajúca pôvod slov. Výraz pochádza z gréčtiny a to zo slova "etymos", čo znamená pravý. Etymológiu môžeme považovať za súčasť lexikológie, ktorá skúma slovnú zásobu.

Slovenčina patrí do veľkej skupiny indoeurópskych jazykov, do ktorej patrí väčšina jazykov v Európe. Tieto jazyky majú svoje korene v takzvanom praindoeurópskom jazyku. Z tohto jazyka sa samozrejme nezachovali žiadne písomné pamiatky a jeho tvary sú len predpokladané a uvádzajú sa s hviezdičkou napr. *neuos - nový. Z tohto jazyka sa vyčlenil praslovanský jazyk. Ani z tohto jazyka nemáme žiadne písomné pamiatky. Z praslovanského jazyka sa vyvinuli slovanské jazyky, ktoré delíme na tri vetvy:

1. východné

 • ruština

 • ukrajinčina

 • bieloruština

2. južnoslovanské

 • srbochorvátčina

 • slovinčina

 • macedónčina

 • bulharčina

3. západoslovanské

 • poľština

 • čeština

 • slovenčina

 • lužická srbčina

Indoeurópske jazyky delíme na tieto vetvy:

 • Keltské jazyky

 • Germánske jazyky

 • Románske jazyky

 • Grécky jazyk

 • Arménsky jazyk

 • Iránske jazyky

 • Slovanské jazyky

 • Baltské jazyky

 • Albánsky jazyk

 • Indoárijské jazyky

Dnešnú slovnú zásobu tvoria slová domáce a prevzaté z iných jazykov. Najstaršiu jazykovú vrstvu tvoria slová, ktoré pochádzajú z praevrópskeho jazyka. Prevzali ich naši predkovia od praobyvateľov na územiach, ktoré osídľovali. Napr. (chmeľ, osika, železo...). Značná časť slovnej zásoby je spoločná vrstva s ostatnými indoeurópskymi jazykmi. Napr:. slov. brat, nem. Bruder, ang. brother, gréc. phrator, lat. frater. O niečo mladšia vrstva je praslovanská spoločná so slovanskými jazykmi, napr:. slov. večer, čes. večer, poľ. wieczór, rus. véčer a pod. Poslednú vrstvu jazyka tvoria slová, ktoré sa vyskytujú len v slovenčine, napr:. slimák, ťava a pod.
Veľkú časť našej slovnej zásoby tvoria slová prevzaté a to z rôznych jazykov. Cudzie slová prúdili do nášho jazyka pod vplyvom obchodu, remesiel, vzdelania a kultúry.

Z latinčiny sme prevzali tieto slová: košeľa, škola, čerešňa, dom, tabuľa, tehla, kostol, kláštor, fara, kalich, kresťan, kríž, mních, olej, oltár, advokát, daň, ceruza, notár, palác, titul a iné.

Mnoho slov sme prebrali aj z nemčiny: cieľ, cibuľa, cukor, farba, huta, kanál, kuchyňa, múr, musieť, myš, papier, šindeľ, šunka, žemľa a ďalšie.

Počas tzv. valašskej kolonizácie sme prebrali slová z rumunčiny: bača, bryndza, cap, fujara, koliba, salaš, vatra či žinčica.

Z obdobia Uhorského štátu sme prevzali z maďarčiny tieto slová: čardáš, koč, oldomáš, paprikáš, báči, beťár, vankúš...

V čase národného obrodenia a po vzniku ZSSR sa k nám dostalo aj množstvo ruských slov: kolchoz, soviet, rozviedka, samovar, podnos, treska, mrož a iné.

Z angličtiny sme prebrali výrazy z oblasti športu: klub, tenis, futbal, gól, hokej, servis, stop, víkend, dres, tým, volejbal .... V súčasnosti pod vplyvom rozvoja informačných technológií k nám preniká najviac cudzích slov práve z tohto jazyka. Napr. internet, browser, download, chatovať, smskovať, mailovať, e-mail, homepage, hardware, byť online, server, update atď.

Menšiu časť slovnej zásoby sme prevzali aj od ďalších jazkykov: z poľštiny, francúzštiny, taliančiny, španielčiny, švédčiny, holandčiny, perzštiny, tatárčiny a z ďalších mnohých jazykov.

Každý jazyk by mal mať svoj etymologický slovník, v ktorom sa vysvetľuje pôvod a vývin jednotlivých slov. Tak sa napríklad dozvieme, že slová ako "stav, stôl, stanica, stádo, prístav, neustále ,dostatok" majú svoj pôvod v slovese "stáť" a to zase pochádza z latinského "stare".

Zdroje:
Holub J.,Lyer S.:Stručný etymologický slovník jazyka českého, SPN, 1967
Krupa V.,Genzor J.: Jazyky sveta v priestore a čase, VEDA, 1996
Mistrík J.:Jazyk a reč, Mladé letá, 1999

Autor príspevku: Mgr. Kamil Ondris

>> Späť na úvodnú stránku!


Krátky slovník slovenského jazyka | Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV | Slex


www.astronomia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | www.fyzika.sk | www.futurologia.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Staňte sa sponzorom občianského združenia veda.sk!
Číslo účtu: 2669040126/1100


Projekt www.veda.sk!

  Odporúčame rozlíšenie 1024 x 768, farby True Color 32 bitov, monitor s uhlopriečkou 15".
WWW stránky sú optimalizované pre MS Internet Explorer 4.0 a vyššie verzie.

Copyright © 1999 - 2005, Občianske združenie veda.sk, Hraničná 73, 821 05 Bratislava

: KONEČNÁ CENA OD 60,-SK NA MESIAC! NAJLACNEJŠÍ WEBHOSTING V SR! ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE! ;-)

Doména www.lingvistika.sk patrí do portfólia občianského združenia veda.sk