Dnes je | Občianske združenie veda.sk, Hraničná 73, 821 05 Bratislava | veda@veda.sk | WAP | knihy.veda.sk

lingvistika.sk Diskusné fórum portálu Lingvistika.sk!

: Vitajte na webových stránkach venovaných lingvistike, jazykovede, slovesnosti, komunikácií a pravidlám pravopisu! Sme tu pre Vás. :-)

> Úvodná stránka

> Fonetika

> Lexikológia

> Morfológia

> Syntax

> Štylistika

> Etymológia

> Pravopis

> Slovesnosť

> Logopédia

> Linky (URL)

Pridajte Váš email!

A budete informovaní o novinkách na našej WWW a WAP stránke.

Reklama!

Názory našich spolupracovníkov nemusia súhlasiť s názormi autorov projektu.

Zverejnené texty neprešli
jazykovou korektúrou.

Nevyžiadané podklady a fotografie sa nevracajú!

Ďalšia reprodukcia materiálov možná len so súhlasom autorov projektu.

Za obsah inzerátov zodpovedajú inzerenti!

Aby ste sem trafili aj nabudúce stlačte prosím nasledujúce dve klávesy naraz CTRL+D.
Stránka sa Vám automaticky uloží do bookmarkov!

Sponzori e-projektu:

AKRONET
A-ZET
LOX Technologies
VISOFT

NAJ.sk


Fonetika

Fonetika sa zaoberá zvukovou stránkou ľudskej reči. Tento výraz je gréckeho pôvodu "fonetikos" znamená hlasný. K fonetike zaraďujeme aj náuku o správnej výslovnosti (ortoepia) ako i náuku o správnom písaní (ortografia).

Hlásky v slovenčine rozdeľujeme na samohlásky, dvojhlásky a spoluhlásky.

Samohlásky

a) podľa polohy jazyka v horizontálnom smere:
predné - e, é, i, í
stredné - ä, a, á
zadné - o, ó, u, ú

b) podľa polohy jazyka vo vertikálnom smere:
nízke - ä, a, á
prostredné - e, é, o, ó
vysoké - i, í, u, ú

c) podľa trvania
krátke - a, ä, e, i, o, u
dlhé - á, é, í, ó, ú

Spoluhlásky

Oveľa viac je však spoluhlások, ktoré možno rozdeliť podľa viacerých hľadísk.
a) miesto artikulácie (miesto, kde sa článkujú) napr. "m" vzniká dotykom pier
b) spôsob artikulácie (spôsob, ako sa článkujú) r vzniká kmitaním jazyka (vibrant)
c) artikulujúci orgán (pery, zuby, ďasno...) "d" vzniká dotykom jazyka o horné ďasno
d) sluchový dojem (výbuch, trenie) "d" vyslovujeme v výbuchom vzduchu z hrdla
e) účasť hlasu (znelé, neznelé)
f) účasť nosovej dutiny (nosové - "m", "n", "ň", nenosové)
g) trvanie (krátke, dlhé) a - á, e - é a pod.

Dvojhlásky (diftongy) v slovenčine sú: ia, ie, iu a ô. Z hľadiska trvania sú to dlhé hlásky.

Tá isté spoluhláska sa môže v rôznych jazykoch čítať rozdielne. Napr. slovenské v sa v češtine môže čítať ako f. Podobne r sa odlišne vyslovuje v nemčine (dokopy je to až 6 spôsobov), či vo francúzštine. Preto vznikla medzinárodná fonetická abeceda (International Phonetic Alphabet IPA). Podľa nej sa prepisujú (transkribujú) texty, aby ich vedeli správne prečítať na celom svete. Fonetický prepis sa uvádza v hranatých zátvorkách. Poznáme to hlavne keď sa učíme napr. angličtinu. Keďže v angličtine sa slová inak píšu a inak čítajú je v učebnici alebo v slovníku pri každom slove uvedená v zátvorkách jeho výslovnosť. Napr. house [haus] dom. Pravidlá slovenského pravopisu z roku 2000 uvádzajú prepis z cyrilského písma (ruština, ukrajinčina, bieloruština..) ako i jazykov Ďalekého východu (čínština, japončina, kórejčina).

Dĺžka (kvantita) slabiky

V slovenčine máme len dlhé samohlásky. Dlhé spoluhlásky pozná napr. poľština. Dlhá samohláska sa vyslovuje asi dvakrát toľko ako krátka samohláska. Dĺžku označujeme dĺžňom. Germánske jazyky nepoznajú dĺžeň a preto sa musíme naučiť pravidlá, kedy sa samohláska číta dlho a kedy krátko (otvorená a zatvorená slabika). Fuß (chodidlo) - dlhé ú, Kamm (hrebeň) - krátke a.

Prízvuk

Časti slova sa v slovenčine vyslovujú rôznou hlasovou silou. Zväčša je na prvej slabike. Tejto hlasovej sile hovoríme prízvuk. Keď je slovo spojené s predložkou (na stole) je prízvuk na predložke. Niektoré jazyky (ruština, poľština, španielčina) dávajú prízvuk na predposlednú slabiku napr. rus. ?????ó [charašó] dobre. Pri transkripcii sa prízvuk zvykne označovať bodkou pod hláskov na ktorej je prízvuk.

Zdroje: Mistrík J., Moderná slovenčina,SPN, 1983
Mistrík J., Jazyk a reč, Mladé letá, 1999
Pravidlá slovenského pravopisu, VEDA, 2000

Autor príspevku: Mgr. Kamil Ondris

>> Späť na úvodnú stránku!


Krátky slovník slovenského jazyka | Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV | Slex


www.astronomia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | www.fyzika.sk | www.futurologia.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Staňte sa sponzorom občianského združenia veda.sk!
Číslo účtu: 2669040126/1100


Projekt www.veda.sk!

  Odporúčame rozlíšenie 1024 x 768, farby True Color 32 bitov, monitor s uhlopriečkou 15".
WWW stránky sú optimalizované pre MS Internet Explorer 4.0 a vyššie verzie.

Copyright © 1999 - 2005, Občianske združenie veda.sk, Hraničná 73, 821 05 Bratislava

: KONEČNÁ CENA OD 60,-SK NA MESIAC! NAJLACNEJŠÍ WEBHOSTING V SR! ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE! ;-)

Doména www.lingvistika.sk patrí do portfólia občianského združenia veda.sk