Dnes je | Občianske združenie veda.sk, Hraničná 73, 821 05 Bratislava | veda@veda.sk | WAP | knihy.veda.sk

lingvistika.sk Diskusné fórum portálu Lingvistika.sk!

: Vitajte na webových stránkach venovaných lingvistike, jazykovede, slovesnosti, komunikácií a pravidlám pravopisu! Sme tu pre Vás. :-)

> Úvodná stránka

> Fonetika

> Lexikológia

> Morfológia

> Syntax

> Štylistika

> Etymológia

> Pravopis

> Slovesnosť

> Logopédia

> Linky (URL)

Pridajte Váš email!

A budete informovaní o novinkách na našej WWW a WAP stránke.

Reklama!

Názory našich spolupracovníkov nemusia súhlasiť s názormi autorov projektu.

Zverejnené texty neprešli
jazykovou korektúrou.

Nevyžiadané podklady a fotografie sa nevracajú!

Ďalšia reprodukcia materiálov možná len so súhlasom autorov projektu.

Za obsah inzerátov zodpovedajú inzerenti!

Aby ste sem trafili aj nabudúce stlačte prosím nasledujúce dve klávesy naraz CTRL+D.
Stránka sa Vám automaticky uloží do bookmarkov!

Sponzori e-projektu:

AKRONET
A-ZET
LOX Technologies
VISOFT

NAJ.sk

 


Lexikológia

Lexikológia sa zaoberá slovnou zásobou jazyka. Pôvod slova je z gréčtiny, lexis = slovo, logos = náuka, reč. Všíma si vznik a pôvod slov, vzťahy medzi slovami, zmeny významu slov a pod.

Rozvíjať slovnú zásobu môžeme:

 • Odvodzovaním
  (predponami) nadčas, nadstavba, pračlovek,
  (príponami) zverinec, vysťahovalec, nehodovosť, ministerka

 • Skladaním slov
  (samoobsluha, spoluzodpovednosť, A-vitamín, tukotvorný)

 • Tvorením viacslovných názvov a skratiek
  (autobusová doprava, PKO, VÚB)

 • Rozširovaním a zužovaním významu slova
  (názov malinovka z jedného druhu nápoja sa preniesol na všetky nápoje )

Slová môžeme rozlišovať podľa:

> historickej príznakovosti

 • historizmy (merica, päták, zeman, groš ...)

 • archaizmy (lučba = chémia, merba = geometria ...)

 • zastaralé slová (mordovať, ratovať, furt, šichta ...)

> z teritoriálneho hľadiska

 • dialektizmy (vyskytujú sa v jednotlivých nárečiach, napr. šumný = pekný)

> zo sociálneho hľadiska

 • slang (nespisovný jazykový útvar, napr. prachy = peniaze)

 • profesionalizmy (sú to hovorové výrazy v pracovnom styku, napr. písomka - písomná práca)

 • argot (tajný jazyk niektorých sociálnych skupín)

 • žargón (tajný jazyk určitej skupiny, ktorá chce utajiť obsah svojho prejavu)

> z hľadiska ich výskytu

 • aktívna slovná zásoba

 • pasívna slovná zásoba

> zo štylistického hľadiska

 • eufemizmy (usnúť)

 • pejoratíva (hanlivé slová, napr.: grobian, korheľ, gebuzina ...)

 • vulgarizmy (neslušné slová, napr.: sopeľ, grcať ... )

 • obscénne slová (ešte hrubšie vulgárne výrazy)

 • deminutíva (zdrobňujúce slová, slniečko, mamička ...)

 • laudatíva (sa používajú v dôverných rozhovoroch, napr.: ujo, dedo, tato ...)

 • augmentatíva (tvoria protiklad k deminutívam, napr.: psisko, domisko ...)

 • onomatopoje (slová napodobňujúce zvuky, napr.: žblnk, bác, chichot ...)

 • hovorové slová (používajú sa v súkromnom styku, habadej, mašina...)

 • knižné slová (vyskytujú sa v poézii a v próze, napr.: skonať, odvetiť, vesna ...)

 • odborné termíny (termíny vo vedných odboroch, napr.: dymovod, hriadeľ, akontácia a pod. )

Morfematická štruktúra slova

Jednotlivé časti slova môžeme rozdeliť nasledovne:

 • koreň slova (jadro slova)

 • predpona

 • prípona

 • koncovka (časť, ktorá sa mení pri ohýbaní slova)

Príklad:

zá - predpona

hrad - koreň

ník - prípona

a - koncovka

Frazeológia

"Viacslovné, ustálené a významovo nečleniteľné pomenúvacie jednotky sa odborne nazývajú frazeologickými jednotkami alebo frazeologizmami" (Mistrik J,Moderná slovenčina,SPN,1983).

Napr.: zapísať si za uši, ťahať za jeden povraz, hovoriť dve na tri a pod.

Zdroj: Mistrík J.:Moderná slovenčina,SPN,1983

Autor príspevku: Mgr. Kamil Ondris

>> Späť na úvodnú stránku!


Krátky slovník slovenského jazyka | Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV | Slex


www.astronomia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | www.fyzika.sk | www.futurologia.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Staňte sa sponzorom občianského združenia veda.sk!
Číslo účtu: 2669040126/1100


Projekt www.veda.sk!

  Odporúčame rozlíšenie 1024 x 768, farby True Color 32 bitov, monitor s uhlopriečkou 15".
WWW stránky sú optimalizované pre MS Internet Explorer 4.0 a vyššie verzie.

Copyright © 1999 - 2005, Občianske združenie veda.sk, Hraničná 73, 821 05 Bratislava

: KONEČNÁ CENA OD 60,-SK NA MESIAC! NAJLACNEJŠÍ WEBHOSTING V SR! ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE! ;-)

Doména www.lingvistika.sk patrí do portfólia občianského združenia veda.sk